چاقو ماهی روح سیاه:

نام:چاقو ماهی روح سیاه_روح سیاه_Black Ghost Knifefish

نام علمی
:Apteronotus albifrons

خانواده: Apteronotidae (Ghost Knife Fishes)

زادگاه:رود خانه امازون_ونزوئلا

سایز نهایی
:50 سانتی متر

سایز تانک:تانکی بالغ بر 500 لیتر

شرایط اب:
ph بین 6 تا 8 درجه برای انها مناسب است.دمای بین 23 تا 28 درجه را میپسندند.سختی اب بین 5 تا 10 درجه.

تغذیه:
تقریبا" همه چیز خوارند.برای رشد بیشتر باید در رژیم غذایی انها پروتئین گنجانده شود.غذا های کف ابی برای انها مناسب است.

تعیین جنسیت:غیر ممکن.

تکثیر:
برای تکثیر باید چند عدد از این ماهی را که بالغ نیز هستند انتخاب کنیم سپس انها را در یک تانک قرار دهیم تا به جفت گیری بپردازند.