الباتروس

طبقه بندی علمی

فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: توفان مرغ سانان
خانواده: بزرگ تندبادان

سرده ها:

آلباتروس بزرگ (Diomedea)
آلباتروس پشت سیاه (Thalassarche)
آلباتروس آرام شمالی (Phoebastria)
آلباتروس دوده رنگ (Phoebetria)

آلباتروس پرنده ای است از راسته توفان مرغ سانان (Procellariiformes)، خانواده مرغان آبی (بزرگ تندبادان) (Diomedeidae). زیستگاه آنها بیشتر در اقیانوس منجمد جنوبی و اقیانوس آرام شمالی است.

آلباتروس پرنده ی دریایی بزرگی است که بیشتر وقت ها بر فراز اقیانوس، پرواز می کند. گستره ی بال این پرنده در حال پرواز به 5/3 متر می رسد که در بین پرندگان بی نظیر است. بیشتر آنها در مناطق جنوبی خط استوا زندگی می کنند. این پرندگان فقط برای تولید مثل یا هنگام طوفان به کنار ساحل می آیند. مرغابی های دریایی، صدها کیلومتر کشتی ها را تعقیب کرده و از مواد غذایی روی عرشه تغذیه می کنند. تا مدت ها مردم فکر می کردند که آلباتروس روی بال خود می خوابد، ولی واقعیت این است که این پرندگان برای خوابیدن و غذا خوردن، خود را روی آب قرار می دهند. آلباتروس قادر است با آرامش کامل روی سطح اقیانوس ها به خواب رود. این پرنده، آب بسیار زیادی از دریا می نوشد و درون سر خود غده هایی دارد که او را از شرّ همه ی نمک های آب، راحت می سازند.