سیکلید اوراتوس:

نام:سیکلید اوراتوس_Melanochromis auratus_سیکلید سه خط_ماکرو سه خط ...

نام علمی:Melanochromis auratus

زادگاه:
دریاچه ی مالاوی

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی بالای 180 لیتر پیشنهاد میشود.

سایز نهایی:در طبیعت تا 15 سانتی متر مشاهده شده است.ولی در تانک های خانگی رسیدن به چنین سایزی غیر ممکن است.در تانک هاس خانگی تا 12 سانت رشد میکند.

شرایط اب: ph بین 6/8 تا 8 درجه برای انها مناسب است.همچنین دمای بین 23 تا 28 درجه را میپسندند.

تغذیه:این ماهی ها همه چیز خوار هستند.غذا های گرانول و گاهی هم غذا های تازه برای انها پیشنهاد شده است.

همزیستی:
با بیشتر سیچلید های همسایز و بزرگ تر از خود سازگاری دارد.

تعیین جنسیت:مشخصات عمومی گروه سیچلید برای این ماهی ها هم صدق میکند.خط های مشکی روی ماهی نر کمی ضخیم تر و ماهی نر دارای رفتار قلمرو طلبانه بیشتری است.

تکثیر:برای این ماهی ها باید شرایط خاصی برای تکثیر در نظر گرفت.جفت گیری انها باید طی دورانی در گله انجام شود.جفت ها با هم رفتار خاصی دارند.با ایجاد شرایط مطلوب میتوان از این ماهی تکثیر کرد.

چند نکته:یک گزینه ی مناسب برای کسانی که به سیچلید های افریقایی علاقه مندند.نسبت به جثه ی کوچکشان رفتار قلمرو طلبی و پرخاشگری زیادی دارد.حرکت انها بسیار سریع است و از طرف دیگر سیچلید ها هیچ صدمه ای به انها نمیرسد.مقاوم به شرایط اب ولی به نیترات بیش از حد کمی حساسند.