سیکلید پیکاک پروانه ای:

نام: سیکلید پیکاک پروانه ای_Butterfly Peacock_Fairy Cichlid_ Lake Malawi Butterfly Cichlid

نام علمی:Aulonocara jacobfreibergi

زادگاه:دریاچه ی مالاوی

سایز تانک:
تانکی بالای 250 لیتر برای انها پیشنهاد میشود.

سایز نهایی:سیکلید پیکاک دارای انواع گوناگونی است.سایز نهایی انها در تانک های خانگی بین 10 تا 25 سانتی متر متغیر میباشد.

شرایط اب:
ph مناسب برای انها بین 7.8 تا 8/6 درجه میباشد.همچینین دمای بین 22 تا 28 درجه را میپسندند.

همزیستی:بهترین هم مخزن های پیشنهادی انواع سیکلید پروانه ای است .با سیکلید های دیگر همسایز خود سازگاری دارند.

تغذیه:
همه چیز خوار میباشند.غذا های گرانولی و تازه برای انها پیشنهاد میشود.همچنین به غذا های زنده و میگوی تازه علاقه ی شدیدی نشان میدهند.

تعیین جنسیت:
مشخصات عمومی گروه سیکلید ها برای انها صدق میکند.نر هم عموما بزرگ ترند.رنگ نر ها شفاف تر و غلیظ تر است.نر ها قلمرو طلب تر میباشند.

تکثیر:
برای این ماهی ها باید شرایط شبیه به زادگاه اصلی را فراهم اورد.این مسئله انها را با محیط بیشتر وفق میدهد.ماده ها تخم های خود را بر روی سطوح صاف و سنگی میگزارند.همچنین دهان پرور بوده و بچه ها را بین 18 تا 24 روز در دهان نگه داری میکنند.برای هر نوبت بسته به نوع وسایز ماده بین 50 تا 200 عدد تخم گذاشته میشود.