سیکلید نرگس زرد:

نام:
سیکلید نرگس زرد_Daffodil Cichlid_Daffodil II

نام علمی:Neolamprologus pulcher

زادگاه:دریاچه ی تانگانیکا

سایز تانک:تانکی بالای 220 لیتر

سایز نهایی:در طبیعت به 14 سانت هم میرسند.در تانک های خانگی به 10 تا 12 سانت هم میرسند.

شرایط اب:
ph بین 7/8 تا 8/6 برای انها مناسب است.همچنین دمای بین 22 تا 26 درجه را میپسندند.

همزیستی:
با اکثر سیکلید های همسایز خود سازگاری دارد.

تغذیه:همه چیز خوارند.غذا های گرانول و تازه برای انها پیشنهاد شده است.همچنین به ماهیان زنده و لارو ماهیان دیگر علاقه نشان میدهند.

تعیین جنسیت:مشخصات عمومی گروه سیچلید ها برای انها صدق میکند.نر ها عموما بزرگ ترند.

تکثیر:برای تکثیر در تانک باید شرایط شبیه به زادگاه را برایشان فراهم اورد.ماده بسته به سایز خود میتواند تا 100 عدد تخم بگذارد.