سیکلید لیمویی:

نام:سیکلید لیمویی_Lemon Cichlid_Gold Leleupi Cichlid_Gold Cichlid

نام علمی:Neolamprologus leleupi

زادگاه:دریاچه ی تانگانیکا

سایز تانک:تانکی بالای 120 لیتر

سایز نهایی: تا 11 سانتی متر رشد میکنند.

شزایط اب:ph بین 7.6 تا 9 درجه برای انها مناسب است.همچنین دمای بین 24 تا 28 را میپسندند.

همزیستی:با اکثر سیکلید های همسایز خودش سازگاری دارد.

تغذیه:همه چیز خوارند.غذا های گرانولی و تازه برای انها پیشنهاد میشود.همچنین ماهیان زنده برای انها مناسب است.

تعیین جنسیت:
تعیین جنسیت برای این ماهی کمی دشوار است.ولی نر ها عموما جثه ی بزرگ تری دارند.همچنین قوزی روی سر نر ها موجود است.

تکثیر:برای تکثیر باید شرایط موجود در زاد گاه ماهی را برای انها حاکم کرد.ماده تخم های خود را روی تخته سنگ ها و سطوح صاف میگذارد.

چند نکته:این ماهی مناسب برای نگه داری با بعضی از گونه های سیکلید کوچکتر میباشد.رفتار صلح جو وارامی دارد.بیماری ناشی از کمبود مواد معدنی بین انها شایع تر است.پس هرز گاهی غذای تازه مثل ماهی های کوچک و زنده و میگو برای انها پیشنهاد شده است.همچنین به نیتریت و نیترات بیش از حد بسیار حساس هستند.پس تانک باید سیکل نیتروژن را طی کرده باشد و مقدار نیترات را با تعویض اب هفتگی از اب بیرون کنید.