سیکلید کله بوفالویی:

نام:سیکلید کله بوفالویی_ Buffalohead_کله درشت_ Lionhead_Lumphead_African Blockhead

نام علمی:
Steatocranus elongatus

زادگاه:افریقای مرکزی_رودخانه ی کنگو

سایز تانک:تانکی بالای 130 لیتر

سایز نهایی:تا 13 سانتی متر رشد میکنند.

شرایط اب: ph بین 6 تا 7/8 برای انها مناسب است.همچنین دمای بین 24 تا 28 را میپسندند.

همزیستی:با اکثر سیکلید های همسایز و کوچکتر از خود سازگاری دارد.

تغذیه:همه چیز خوارند غذاهای گرانول و تازه برای انها پیشنهاد شده است.

تعیین جنسیت:برای ان ماهی ها کار اسانی است.ماده ها از نر ها کوچکترند.قوز و برامدگی روی سر نر ها بزرگ تر از ماده هاست.

تکثیر:برای انها باید شرایط حاکم در زادگاه را پدید اورد.با ایجاد شرایط مطلوب و تغذیه ی مناسب میتوان از انها تکثیر کرد.ماده تخم ها را روی سطوح صاف و سنگی میگذارد.تعداد تخم ها بسته به سایز ماده بین 30 تا 100 عدد است.