نام علمی:eichhornia crassipes

خصوصیات:*گیاهی است آبزی که به وسیله دم برگهایی که تغییر شکل یافته*اند و به شکل اسفنجی در آمده*اند میتواند روی سطح آب شناور بماند.گلهای آبی رنگی شبیه گلهای سنبل پیازی تولید میکند. نسبت به سرما حساس است و زمستانهای ملایم را هم تحمل نمیکند.خاصیت بزرگ این گیاه که به تازگی روی آن تحقیقاتی انجام میشود تصفیه آبهای آلوده است. از طرف دیگر گیاه سنبل آبی در مناطق گرمسیری روی آبهای راکد به شدت رشد میکندنور:*

دما:*

رطوبت:*

آبیاری:*

تغذیه:این گیاه مواد غذایی را به صورت محلول از آب جذب میکند و استفاده از کودهای کامل مایع به صورت دوز مصرفی یک در هزار و ماهانه حداقل یکبار برای این گیاه مناسب است.

خاک:*

تکثیر:تکثیر گیاه به وسیله گیاهچه*های جدیدی که در انتهای استولونها تشکیل میشود انجام میشود.

نکته:تنها مراقبت لازم سنبل آبی این است که در آب باشد

منبع: گلستان علی