سیکلید گرگی:

نام:
سیکلید گرگی_Wolf Cichlid_Dovii Cichlid _Rainbow Bass

نام علمی:Parachromis dovii

زادگاه:هوندوراس_اتلانتیک

سایز تانک:تانکی بالای 900 لیتر

سایز نهایی:در طبیعت تا 70 سانتی متر هم رشد میکنند.

شرایط اب: ph بین 6 تا 8 درجه برای انها مناسب بوده و همچنین دمای بین 22 تا 27 درجه را میپسندند.(در طبیعت در اب هایی با دمای 35 درجه هم یافت شده اند.)

همزیستی:با کت فیش های بزرگ و سیکلید های عظیم الجثه در تانک های وسیع سازگاری دارد.

تغذیه:همه چیز خوارند.به غذاهای زنده و خوراک علاقه ی خاصی نشان میدهند.همچنین غذاهای گرانول و بیومار درشت برای انها پیشنهاد میشود.

تعیین جنسیت:مشخصات عمومی خانواده برای انها نیز صدق میکند.نر ها عموما درشت تر و قلمرو طلب تر هستند.همچنین رنگ نر ها درخشان تر است.

تکثیر:در اکواریوم های بزرگ شبیه سازی شده به محیط طبیعی ماده تخم های خودرا بر روی سنگ ها و سطوح شنی رها میکند که تعداد انها بسته به سایز ماده بین 500 تا 1000 عدد در هر نوبت پیشبینی میشود.