نام علمي: Aphelandra squarrosa

خصوصيات: خزان پذير بوده و ارتفاع گياه 25 _50 سانتي متر است. برگها سبز با خطوط سفيد
در امتداد رگبركها (مشابه پوست گورخر ) ميباشد و جنبه تزييني دارد. گلهاي زرد مجتمع در اطراف سنبله و داراي براكته هاي زرد رنگ با طول 8 _12 سانتي متر ميباشد و ظهور گل در اوايل پاييز تا اوايل زمستان است و معمولا دوام گل 6 هفته ميباشد.نور: نور كامل اما به طور غير مستقيم زيرا آفتاب شديد باعث پژمردگي برگها ميشود.

دما: در تابستان ( روزها حداكثر 27 درجه ) و ( شبها 18 درجه ) و در زمان استراحت و خزان حدود 15 درجه ميباشد.

آبياري: در بهار و تابستان هفته اي 2 بار و بعد از گلدهي هفته اي يكبار در هفته زما***ه خاك خشك شده باشد.

غبار پاشي: در بهار و تابستان روزانه و در زمستان هفته اي يكبار _ رطوبت پسند ميباشد.

خاك: ( تركيبي از پيت و لوم وشن به نسبت مساوي ) يا ( يك قسمت تورب ، يك قسمت خاك برگ پوسيده و يك قسمت ماسه ) و خاك كمي اسيدي را ترجيح ميدهد.

كوددهي: 3 گرم در ليتر با مواد غذايي مايع يا جامد محلول در آب هر 2 هفته يكبار از فروردين تا شهريور ماه در زمستان تغذيه نكنيد.

ازدياد: ريشه دار كردن قلمه هاي پاشنه دار به طول 7/ 5 سانتيمتر از اواسط بهار تا اوايل تابستان
در حرارت18_ 21 درجه باشد.

عوارض و درمان:
ريزش برگها در اثر تشنگي گياه است.
پوسيدگي ساقه در اثر آبباري بيش از اندازه و سردي هوا ميباشد.
ريز بودن برگها و ظاهر نشدن گلها به جهت ناكافي بودن تغذيه است.
وجود زخمهاي قهوه اي روي برگها در اثر گاز آشپزخانه ميباشد.
لكه هاي قهوه اي روي برگها در اثر تابش مستقيم آفتاب است.
زخمهاي سفيد پنبه اي در اثر حشره كه با پنبه آغشته به سم حشره كش و خيس كردن لكه ها ميتوان كنترل كرد.

نكته:
در بهار گياه 2 ساله را تعويض كنيد اگر امكان نداشت خاك سطحي را عوض كنيد.
از مواد براق كننده استفاده نكنيد و هنگام غبار پاشي قطرات آب را از برگها پاك كنيد و آنرا در معرض آفتاب قرار ندهيد.