نام علمي:Bromeliaceae

خصوصيات: هميشه سبز _ ارتفاع 50_ 60 سانتيمتر _ برگها پهن با لبه مضرس و خاردار به رنگ سبز يا سبز متمايل به خاكستري _ گلها لوله اي شكل در ابتدا به رنگ آبي ، سپس قرمز شده و از اطراف به وسيله براكته هاي خاردار صورتي متراكمي پوشيده شده اند.نور: متوسط

دما: زياد ( گرم )

آبياري: مقدار متوسط

خاك: مخلوطي از خاك برگ ، تورب و قطعات بسيار كوچك آجر براي آنكه تهويه و همچنين زهكشي به خوبي صورت گيرد.

كوددهي: 1 گرم در ليتر هر سه هفته يكبار در بهار و تابستان

ازدياد: پاجوش در بهار و اوايل تابستان در زما***ه به اندازه حداقل نصف گياه مادري رسيده باشد.

نكته: در هنگام كوددهي بايستي مراقب بود تا كود به قسمت مياني گياه داده نشود. گياه مادري پس از گلدهي مي ميرد بنابراين تمام پاجوش ها را در زمان تكثير جدا نكنيد.