نام علمي : Stereptocarpus

خصوصيات: گياه علفي با برگهاي شبيه پامچال ، برگها پهن و شكننده و نامتقارن و كناره آن چيندار
و رگبرگها برجسته ، گلها به صورت دستجات پنج يا شش تايي متصل به انتهاي دمگل از وسط برگها مي رويد. رنگ گلها متنوع و به رنگ سفيد ، قرمز، بنفش ، آبي ديده ميشوند. گلبرگها پنج عدد و ترمپت شكل و دهانه آنها داراي رگه هاي متضاد است. ظهور گلها از خرداد ماه با دوام نسبتآ خوب مي باشد.نور: نور كافي و كامل دور از اشعه مستقيم آفتاب

دما: زمستان ( حداقل 16 درجه ) و در تابستان ( حداكثر 20 _ 24 درجه ) گياه احتياج شديد به هواي مملو از اكسيژن دارد.

آبياري: تابستان هميشه خاك مرطوب باشد . هفته اي دو تا سه بار آب ولرم سبك بدون املاح ، در زمستان هفته اي يك بار

غبار پاشي: در زمان گلدهي به رطوبت دايمي احتياج دارد.

خاك: مخلوطي از چهار قسمت پيت و يك قسمت شن درشت

كوددهي: در بهار و تابستان هر ماه يكبار

ازدياد: قلمه برگ در تابستان در 16 درجه حرارت در داخل شن ( از وسط و در طول رگبرگ مركزي به دو نيم تقسيم و محل برش را هورمون پاشي نماييد) ، تقسيم بوته در بهار

عوارض و درمان: برگها خيلي بزرگ و گلها ظاهر نميشوند ، در اثر تغذيه بيش از اندازه يا در اثر بزرگ بودن گلدان مي باشد. برگهاي پاييني پوسيده باشد در اثر آبياري بيش از اندازه و نبودن زهكش مناسب است . برگها قهوه اي ،چروكيده و گلها سقوط كنند در اثر هواي گرم و خشك و تشنگي گياه است .
برگها رنگ پريده و گلها ظاهر نميشود كه در اثر ناكافي بودن نور است . گياه خود را انداخته به علت دود و هواي كثيف مي باشد . برگهاي سياه در اثر هواي سرد بوجود مي آيد.

نكته: برگهاي اين گياه شكننده است در هنگام خريد دقت كنيد كه گياهاني انتخاب شوند كه داراي برگهاي سالم باشند