نام علمي: Euphorbia Pulicherrima
خصوصيات: ارتفاع بيش از 1 متر – برگها بيضوي سبز روشن با لبه صاف – ساقه داراي شيرابه – ظهور گلهاي ريز آن در اواخر پاييز يا اوايل بهار – گلها به وسيله براكته هاي بيضوي به رنگهاي قرمز ، سفيد و صورتي احاطه شده است.نور: متوسط تا زياد

دما: گرما دوست – حرارت متوسط ( در حدود 16 درجه سانتي گراد)

آبياري: مقدار متوسط

خاك: ( خاك باغچه + كمپوست + ماسه يا شن نرم + پيت به نسبتهاي مساوي ) يا ( خاكبرگ + خاك جنگلي ) اين گياه به خاك غني و حاصلخيز با زهكش مناسب نياز دارد.

كوددهي: 3 گرم در ليتر هر هفته يك بار از خرداد تا آبان ماه

ازدياد: قلمه شاخه به طول 12-8 سانتيمتر در درماي 22-21 درجه سانتي گراد از بهار تا پاييز

عوارض و درمان:
1) بيماري پوسيدگي در قاعده ساقه كه از مواد ضدعفوني كننده خاك مانند بنوميل و PCNB براي كاهش بيماري ميتوان استفاده كرد.

2) سقوط ناگهاني گياه به دليل تخريب سيستم ريشه اي كه با ديازوبين و اتازول ضدعفوني مي كنند.

3) كپك خاكستري كه در آن كناره ها يا نوك برگ پوسيده شده و قهوه اي رنگ ميشوند و براكته هاي قرمز هم كناره اي ارغواني با لكه هاي نكروزي شكل پيدا مي كنند. محلول پاشي شاخ و برگ نبات با بنوميل راه درمان آن ميباشد.

4) پس از پايان گلدهي دوسوم شاخه هاي گياه را هرس مي كنند و چند هفته آبياري كمتر شده و دوباره آبياري آغاز ميگردد و گلدان را به محل گرم ( 18 درجه سانتيگراد ) منتقل مي كنند . اگر گلدانها مرتبآ آبياري شود ، امكان گلدهي بوته ها از بين مي رود.

منبع: باشگاه دانشجویان پیام نور