نام علمي: Alocasia

خصوصيات: ساقه هوايي ضخيم و كوتاه ، برگها آويزان به رنگهاي متفاوت ، شكل پهنك در جواني سپري و در گياهان مسن بيضي ، قلبي يا تير كماني ، دمبرگ طويل و غلاف برگ بزرگ كه قسمتي از ساقه را مي پوشاند و داراي ريزوم است. گلاذين به شكل قايق و فصل گلدهي در تابستان ولي در آپارتمان ظهور گل به ندرت اتفاق مي افتد. گلها جالب نيست و اين گياه فقط به خاطر زيبايي برگهايش مورد توجه است.نور: متوسط

دما: گرم

آبياري: متوسط

غبارپاشي: 2-1 بار با آب ولرم در روزهاي تابستان

خاك: اين گياه به يك خاك قوي از نظر مواد آلي نياز دارد. يك قسمت خاك برگ پوسيده يا تورب + يك قسمت خاك لومي يا خاك باغچه + يك قسمت كود دامي پوسيده + يك قسمت ماسه .
به مخلوط ذكر شده لازم است چند تكه ذغال چوب براي جلگيري از اسيدي شدن خاك اضافه شود.

تغذیه: 2 گرم در ليتر هر 2 هفته يك بار از بهار تا اواخر تابستان

ازدياد: پاجوش در بهار- قلمه ريزوم در بهار