سپتی سمی سودوموناسی


بیماری حاد تا مزمن ماهیان آب شیرین گرم آبی است که به دنبال مدیریت نا مناسب یا استرس زا در ممکن است

ظاهر شود در شکل مزمن در برخی ماهی ها باعث برآمدگی فلس ها می شود که به همین بیماری فلس های

عمودی نیز نامیده می شود.

عامل بیماری

سه گونه ای که تا کنون در ماهیان ایجاد بیماری کرده اند عبارتند از : 1- سودوموناس فلورسنس 2- سودوموناس

کلرورافیس 3- سودوموناس انگویلی سپتیکا . این باکتری ها فلور طبیعی آب و سطح بدن و روده ی ماهیان هستند و

به عنوان عوامل بیماری زای فرصت طلب به حساب می آیند.

سودوموناس ها باکتری های گرم منفی میله ای شکل متحرک هستد.


نشانه ها


نشانه های بیماری را می توان به دو شکل حاد ومزمن تقسیم کرد در شکل حاد تلفات زیاد و یا نشانه های خونریزی

پوست و اندام های مختلف بدن می باشد . در برخی ماهیان آب آوردگی شکم نیز دیده می شود . در شکل مزمن آب

آوردگی شکم از نشانه ی بارز بیماری است .

عموما باعث برآمده شدن فلس ها می شود.

درمان


کاهش تراکم ماهی ها جلوگیری از عوامل استرس زا و به حداقل رساندن آسیب های ماهی ها در هنگام جابه جایی

در کاهش این بیماری بسیار موثر است

برای درمان این بیماری می توان از کلر آمفنیکل استفاده کرد