شاید برای دوستان کمی عجیب به نظر برسه این موضوع که میگوههای اب شیرین مثل ردچری،یلو،اورنج چه غذای زندهای رو میتونن مصرف کنن.
اگر دوستان نظر یا تجربهای دارن اینجا قرار بدهند تا دیگران هم استفاده کنند.

حلزونهای افت یکی از بهترین غذاهای زنده در دسترس و ارزان برای تغذیه میگوهای اب شیرین است.