پژوهشگران کشور با استفاده از میکروارگانیسم‌های خاک‌زی محصولی را عرضه کردند که ضمن بهبود رشد گیاهان، آنها را در برابر تنش‌های محیطی مقاوم می‌کند.

به گزارش ایسنا، عباس کسائیان مجری طرح تولید کودهای بیولوژیک و فرآورده‌های گیاهپزشکی را از زمینه‌های تحقیقاتی خود نام برد و گفت: در مطالعاتی که در این حوزه‌ها انجام دادیم به بزرگترین تولید کننده مواد بیولوژیک کشاورزی مانند کودها و مواد بیولوژیک گیاه‌پزشکی تبدیل شدیم.

وی با اشاره به محصولات تولید شده در این زمینه افزود: در این مطالعات با کسب دانش فنی تولید مایه تلقیح نخود، لوبیا و سویا از مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور تلاش کردیم در توسعه صنعت کشاورزی کشور و تامین محصولات ارگانیک گام‌هایی برداریم.

کسائیان تولید انبوه کودهای آلی و زیستی و عوامل کنترل بیولوژیک را یکی از دستاوردهای تحقیقاتی خود در راستای توسعه کشاورزی کشور برشمرد و افزود: علاوه بر آن موفق به تولید بیووم پلاس مایکوریزا شدیم. این محصول بر اساس خواص مفید میکروارگانیسم‌های خاک‌زی همیار و همزیست با گیاهان به ویژه قارچ‌های میکوریزی آربسکولار تهیه شده است.

مجری طرح خاطرنشان کرد: این محصول قارچ‌های مایکوریزا را در ریشه گیاه مستقر می‌کند و آب و عناصر معدنی مورد نیاز گیاه را با سرعت و به مقدار بیشتری به ریشه انتقال می‌دهد که در نتیجه با مصرف بیووم پلاس گیاه ضمن برخورداری از رشد بهتر، در برابرتنش های محیطی نیز مقاومت بیشتری خواهد یافت.

منبع:ایسنا