راسته شاهین سانان
پرندگان راسته شاهين سانان، پرندگاني با نوک نسبتا کوتاه که نیم نوک بالایی دراز تر و کاملا قلاب شکلمي باشند . انتهای بالهایشان گرد و دارای پاهای قوی و چنگالهای محکم و قلاب داراست. در ايران ازاين راسته ۳ خانواده و در مجموع ۴۵ گونه پرنده مشاهده شده اند .مشخصات خانواده هاي فوق در این راسته كه شامل خانواده عقاب ماهيگير، خانواده قوش ساسان و خانواده شاهين سانان مي شود در سه تاپيك با همين نامها شرح داده شده است.

خانواده قوش سانان
اين خانواده شامل كوركورها، عقاب ها، قوشها،*سنقر ها و كركس ها مي شود. اين خانواده پرندگان شكاري روز پرواز بوده كه جثه بزرگي داشته و گوشتخوارند. منقاري قلاب مانند و چنگال هايي محكم و قبلات شكل براي گرفتن و پاره كردن شكار دارند. بالهايشان پهن و بلند استو سرشان بزرگ و سرواخ بيني شان روي نرمه منقار، واقع در قاعده آن قرار دارد. اين خانواده شامل كوكورها، كركس ها، عقابها،*سارگپه ها، سنقرها و قرقي ها مي باشند كه در زير به مشخصات برخي از آنها اشاره شده است.


کورکورها
دارای بالهای باریک اند و برآمدگی لبه خم بال آنها نسبت به گروههای دیگر بیشتر است ، دم آنها دو شاخه است . از حیوانات کوچک تغذیه می کنند ، ولی به لاشه نیز روی می آورند . در اطراف روستاها نیز دیده می شوند . نر و ماده همشكل هستند و روي درختان آشنيانه مي سازند و شامل جنس هاي كوركورحنايي ،كوركور بال سياه و كوركور سياه مي شوند.
تصوير زير متعلق به كوركور سياه است


[CENTER]


[


کرکس ها
اين پرندگان بسيار بزرگ و كند پروازند و بالهاي بسيار پهن و دراز و دم كوتاهي دارند. به جز هما در بقيه ،سر فاقد پر است. بالبازرويهاي طولاني دارند و شكل پروازشان با ديگر پرندگان متفاوت است. نر و ماده همشكل اند ، از لاشه حيوانات تغذيه كرده و روي درختان و صخره هاي مرتفع آشيانه مي سازند و شامل جنس دال سياه، كركس ، كركس كوچك يا كركس مصري،هما و كركس پشت سفيد مي شود :
كركس كوچك
تصوير زير متعلق به كركس كوچك يا كركس مصري استسارگپه ها
اين پرندگان قدری به عقابهای کوچک شبیه اند ولی نسبت به عقاب سر و منقار کوچکتری دارند و به نسبت تنبل هستند . در تهیه غذا ابن الوقت اند و ممکن است غذایشان از جونده کوچک یا پرنده باشد و گاهی مردار . رنگ پرها ، هم بین بالغ ها و هم بین بالغ و نابالغ ، خیلی متفاوت بوده تشخیص را مشکل می کند . همچنين بالهاي ژهن، گردن كوتاه، سر نسبتا كوتاهي در مقايسه با عقاب ها دارند. رنگ پر بالشان بسيار متغير است و در زير شانه و بالهاي لكه هاي مشخصي ديده مي شود. نر و ماده همشكل اند و روي درختان يا صخره ها آشنيانه مي سازند.
تصوير زير متعلق به سارگپه معمولي است:
در تصوير زير يك سارگپه با يك عقاب در حال پرواز مقايسه شده است.


ادامه اعضاي اين خانواده در تاپيك ديگري مورد بررسي قرار خواهند گرفت