ایرنا - تهران - ادامه مسابقات کورس پائیزه اسبدوانی تهران روز جمعه با حضور شرکت کنندگان اسب نژاد ترکمن در مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران برگزار شد.

مسابقات اسب دوانی امسال با حضور اسب هایی از نژاد ترکمن، عرب، دخون و تروبرد در ده هفته در مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار می شود.