یک طوطی ملنگو رام ودستی 3یا4ماهست قیمت پایه 250تومان