من تو تبریز زندگی میکنم و خیلی علاقه دارم از یه بچه گربه پرشین خوشگل نگهداری کنم.اگه کسی داره خوشحال میشم ازش نگهداری کنم