برترین ها: کان و شیلا هر دو متعلق به کسی بودند که آن ها را برای عکاسی و مهمانی ها مثل خیلی از توله شیرهای دیگر اجاره می داد. خوشبختانه هر دو شیر توسط مرکز آموزش و نجات حیات وحش تگزاس نجات داده شدند اما ماه ها جدا از هم.


کان شش ساله احتمالا به خاطر استرس و خستگی دچار سوء تغذیه شد و انتهای دمش را می جوید، اما به خاطر شخصیت دوستانه اش درمان او آسان تر بود. از طرف دیگر شیلا در حال مرگ بود. شیلا 15 ماهه بسیار ضعیف بود، او حتی نمی توانست بایستد. شیلا به حالت مرگ افتاده بود و مدام استفراغ می کرد، اما گروه نجات تسلیم نشدند.

ویکی که بنیانگذار این مرکز است می گوید: «به مدت دو هفته من مجبور بودم با شیلا باشم و با دست به او غذا دهم. من گوشت را گلوله می کردم و واقعا به زور از گلوی او پایین می دادم.» شیلا اشتهای خود را از دست داده بود و ضعیف و بی حال بود. اما ویکی درمان او را متوقف نکرد تا اینکه شیلا کم کم شروع به بهبود کرد.

با گذر زمان حال هردو شیر خوب شد و به شیرهای بزرگ زیبایی تبدیل شدند. آن ها به نزدیکی هم منتقل شدند و عشق در نگاه اول در مورد آن ها اتفاق افتاد.

بعد از سه ماه آشنایی مرکز اجازه داد این دو شیر زیبا با هم ازدواج کنند و در همان محوطه باهم زندگی کنند.
آن ها دیوانه هم هستند.