درخواست واگذارى هرنوع حيوان خانگى بخصوص سگ و البته بجز گربه را از شما عزيزان دارم
لطفا در صورت واگذارى با شماره ٠٩٣٧٩١٢٩٩٠٦ تماس بگيريد.
حيوانات خودم:
ايگوانا
كاسكو
مار
ماهى
سنجاب
خوكچه هندى
خرگوش
ميباشد.