شرایط کامل نگهداری را دارم
ترجیها نر باشه

شماره تلگرام 09352603445