یک بچه گربه ناز و ملوس حدود 2 ماهه نر نسبتا پشمالو تهران واگذار میشود - گودرزی/ 09389325167 عکس با همین شماره در تلگرام .