اگه کسی خوکچه هندی داره و میتونه به شهرستان ارسال کنه به این شماره اس بده.09135163612