اولی 200 برای 500 تا 800 لیتر دومی 100 برای 200 تا 400 لیتر سومی 60 برای 200 لیتر موج ساز سوبو 30