سلام بنده يه كاسكو ٢/٥ساله خريدم خيلي خوب حرف ميزنه و خيلي هم زود باهامون انس كرفته فقط الان جندتا سوال دارم
١)كاسكوي من صاحب قبليش عادتش نداده كه روي دست بياد الان من واس اين كار بايستي جيكار كنم از همه لحاظ ديكه خوبه حتي از دهنمم غذا ميكيره و ميحرفه ولي رو دستم نمياد
٢)الان من ميخوام جمله و كلماتي ك خودم دوس دارم يادش بدم براي ياد دادن جمله بهش بايد جمله رو كامل باهاش كار كنم يا اينكه اول كلمه ب كلمه جمله رو يادش بدم
٣)من واس كلماتي ك ميخوام يادش بدم يه ليست نوشتم كه صدامو ضبط كنم يادش بدم هر ليستم چندتا كلمه باشه خوبه؟
ممنون