سلام
بنده به یک عدد سگ سراب یا نژاد دیگه ای که نزدیک به سراب باشه نیاز دارم
هر کی میخاد واگذار کنه لطفا کنه خبرم کنه

ممنون