سلام حدود یک ماهه ملنگوی من تندتند با نوک باز وصدادار نفس می کشه و احساس می کنم قلبش تند می زنه 5تا دکتر بردم چند جور دارو دادند ولی هنوز خوب نشده با اشتها وبازیگوشه ولی این حالت هنوز مونده نمی دونم دیگه چکار کنم رادیو تراپی هم سالم بود.