سلام. ماهی فایتر های مادهی من خیلی بی حالند و بیشتر مواقع بی تحرک اندو مشگل چیه؟ چجوری میتونم سر حالشون کنم؟ایا بیماری دارند؟