- لاک پشت صندوقی (Terrapene Coahuila)
بیشتر نمونه های این گونه در روی زمین زندگی می کنند اما می توان آنها را در چشمه ها و مردابهای مناطق نیمه بیابانی شمال مکزیک نیز ردیابی کرد. قرار گرفتن زیستگاه این گونه در نزدیکی کارخانجات و شهرهای بزرگ موجب قفر خاک و نابودی این لاک پشت شده است.