لاک پشت مردابی (Glyptemys muhlenbergii)
این لاک پشت باریک که تنها حدود 10 سانتیمتر است در باتلاقها به دنبال کرمها و لارو حشرات می گردد. بیش از 95 درصد از مردابها و باتلاقها زیستگاه این لاک پشت را می سازند که امروز به کارخانه تبدیل شده اند. به طوری که تنها درصد کمی از این حیوان بین نیویورک و تنسی زندگی می کند.