باتاگور تریویتاتا (Batagur trivittata)
لاک پشت رودخانه های میانمار است که در حال حاضر تنها در حوضچه آبی "ایراوادی" دیده می شود. تعداد این لاک پشت به کمتر از 12 نمونه بزرگسال کاهش یافته است. آلودگی آبهای منطقه به شدت این گونه را در معرض تهدید قرار داده است.