ین گونه لاک پشت را تنها می توان در برخی از نواحی تالابی مرکز ویتنام پیدا کرد. تجارت غیرقانونی این لاک پشت از دهه 90 در بازار چین آغاز شد به طوریکه اکنون تنها تعداد کمی از آنها باقی مانده اند.
این لاک پشتها در حفظ مردابها نقش مهمی ایفا می کنند. این حیوانات از دانه ها محافظت کرده و حشرات و حیوانات مرده را از این آبها خارج می کند. این گونه بیش از 60 سال عمر می کند و از سن 10 یا 15 سالگی به بلوغ می رسد.