اک پشت سفید، نادرترین لاک‌پشت در جهان است که تاکنون تنها در دریای زرد چین این گونه از آن مشاهده شده است.

کمیاب ترین و زیباترین لاک‌پشت جهان+تصاویرکمیاب ترین و زیباترین لاک‌پشت جهان+تصاویرکمیاب ترین و زیباترین لاک‌پشت جهان+تصاویر
کمیاب ترین و زیباترین لاک‌پشت جهان+تصاویر
کمیاب ترین و زیباترین لاک‌پشت جهان+تصاویر
کمیاب ترین و زیباترین لاک‌پشت جهان+تصاویر
کمیاب ترین و زیباترین لاک‌پشت جهان+تصاویر
کمیاب ترین و زیباترین لاک‌پشت جهان+تصاویر
کمیاب ترین و زیباترین لاک‌پشت جهان+تصاویر
کمیاب ترین و زیباترین لاک‌پشت جهان+تصاویر