سنگ پشت درخشانبومی ماداگاسکار است و او هم در خطر انقراض قرار گرفته است. لاک او، تا 16 اینچ رشد می کند و وزنی تا حدود 35 پوند دارند. مانند دیگر سنگ پشتان، این گونه هم عمر طولانی ای دارد. در واقع، «توایی مالیا»، مسن ترین سنگ پشت درخشانی بود که 188 سال عمر کرد!