سلام من دو سه هفته ی که تو این سایت عضو شدم ودلیل اون فقط کمک به این سایت با تجربیا تمه من پنج سال یک لاک پشت داشتم که پار سال ولش کردماما امسال یه لاک پشت 10 ماهه از پیدا کردم 9 دارمش وکاملا دست آموز شده
چگونه اعتماد لاک پشت را جلب کنیم:
1.
اول لاک پشت به صورتی عمودی نگه شاید سرش رو در بیاره اگه در نیاورد به طوری بزاریدش که پشتش به شما باشه بعد از اونجا برید ویواشکی نگاهش کنید وقتی راه رفت برید جلوش دراز بکشید وبه چشم هاش
نگاه کنید وبعد آروم دست تو از پشت به سمت لاکش نزدیک کن و آروم آروم نازش کن اما خیلی دست تو نزدیک سرش نکن بعد ازدو طرف لاکش آروم بگیر وبلندش کن و روی دستت بزارش و نازش کن بعد از یه هفته
می تونی سرش رو ناز کنی و در اصل اعتمادشو جلب کردی.
هشدار!: هیچ وقت دست را تهاجنی به سمت کله ی لاک پشت نبرید و هیچ وقت کله ی او را نگیرید وگرنه دست شما را گاز می گیرد.
چگونه به لاک پشت غذا بدهیم :
اول لاک پشت را زیر آب بگیرید و خودتان هم وضوع بگیرید و آیه ی 76 سوره ی اسراع ( با ئا این ) را بخوانید وبعد کاهو را یا هر سبزی دیگر که لاک پشت بخورد را به دهان او نزدیک کنید و آرام به دهانش بزنید و از
پا این سر به طر ف دهان او بکشید اگر نخورد با ناخن خود بروی لاک او آرام بکشید انگار داری لا او را می خوارانید بعد سبزی را همان طور به دهن لاک پشت بزنید اگر نخورد بزادش در جایش وکاهو را جولو یش
بزارید وبزارید بخورد وقتیشرو به خوردن کرد سبزی سبزی را بگیرید وبه دهانش نزدیک کنید و اگر دهانش را باز نکرد باسبزی آرام به دهانش بزنید اگر این بار هم نخورد بدانید هنوز به شما عادت نکرده.