خطر ناک ترین گونه ی لاک پشت لاک آن داری تیزی در بغل ها و بالیش است وبسیار هم سمی است آن ها بعلاوه ی فک ومنقار بسیار قدرتمند دارای دندان هم هستند که به راحتی می توانند هر کدام از اندام های بدن را جدا یا خورد کنند آن ها دو زیست اند که این لاک پشت را فوق عاده می کند. این لاک پشت می تواند یک بچه تمساح را بخورد راستی پوست آن ها آن قدر محکم است که حتی دندان یک مار پیتن هم داخل آن نمی رودMahdy