سن لاک پشت ها را می توان ازروی طول ان ها تشخیص داد برای مثال طول لاک یک لاک پشت یک ساله می تواند بین4/5و7 باشد و طول لاک یک لاک پشت 2 می تواند بین 6تا8/5 باشد. با تشکر