نام طوطی کانور بال گوگردیSulphur-winged Conure
نام علمیPyrrhura hoffmanni
سایز حدود24سانت
وزن حدود84گرم
تعداد تخم حدود6عدد
زمان بیرون امدن جوجه ها از تخم حدود 23روز
بیرون امدن جوجه ها از لانه بعد از7و8هفته