نام طوطی کانور کاکتوسCactus Conure
نام علمEupsittula cactorum
سایز حدود25سانت
وزن حدود75تا90گرم
طول عمرجدود35سال
تعداد تخم 4تا6عدد
زمان بیرون امدن جوجه ها از تخم حدود25روز
بیرون امدن جوجه ها از لانه بعد از7هفته