پاراکیت باشکوه
سایز جدود40سانت
وزن 132تا157گرم
ظول عمر بیشتر از25سال
تعداد تخم 4ت6عدد
زمان بیرون امدن جوجه ها از تخم حدود20روز
بیرون امدن جوجه ها از لانه بعد از 5هفته