طوطی پاراکیت کله الویی

سایز جدود33سانت
وزن 66تا80گرم
طول عمر 15تا25سال
تعداد تخم 4تا5تا
زمان بیرون امدن جوجه ها از تخم حدود23تا24روز
بیرون امدن جوجه ها از لانه بعد از 7هفته