اول مهر بذر را کاشتم بااینکه درمحیط گلخونه ای ولی بعدازجوانه زدن رشدنداشتن باتشکرازهمه عزیزان