درود
تعدادی گوپی که زاد و ولد زیادی هم داشته اند به همراه اکواریوم و چند وسیله واگزار میکنم خودم بدلیل مشکلات نمیتوانم به خوبی از انها نگهداری کنم چون زاد و ولد زیادی هم دارند هر روز تعدادشان زیاد میشود
قیمت برایم مهم نیست اما میخواهم نگهدارنده اشنا و دوستدار ماهی باشد تا بتواند به بهترین شکل از گوپی ها مراقبت کند
مشهد هستم