افسانه ها پر از چیزهای عجیب و غریب و حیوانات ترکیبی هستند، و فتوشاپ کارها ساعات زیادی را به خلق نمونه های جدید اختصاص داده اند. اما هیچ یک از تصاویری که در این پستمی بینید فتوشاپی نیستند، همه آنها حیوانات ترکیبی واقعی هستند که از دیدنشان شگفت زده خواهید شد! پیشرفت ژنتیک و شبیه سازی در آینده چه خواهد کرد؟ فقط زمان می تواند بگوید.

ترکیب شیر نر و ببر مادهترکیب ببر نر و شیر ماده

ترکیب الاغ و گوره خر

ترکیب جگوار نر با شیر ماده

ترکیب بز با گوسفند

خرس قهوه ای با خرس قطبی


ترکیب گرگ و کایوتی

ترکیب اسب با گوره خر

ترکیب گربه اهلی و سروال

ترکیب نهنگ قاتل نر و دلفین ماده

ترکیب گاو و بوفالو

ترکیب الاغ نر و اسب ماده

ترکیب نهنگ و بلوگا

ترکیب شتر و لاما

ترکیب گاو و یاک

ترکیب پلنگ نر و شیر ماده

ترکیب اردک ملارد و مسکووی

ترکیب گاو و گاومیش اروپایی


منبع لاپلاس