دوستان اگه پمپ هوا یا غدا ریز خراب با قیمت مناسب خریدارم
با تشکر