سلام کاسکو من خیلی بد نفس میکشه نمیتونه از بینی نفس بکشه چیکار کنم؟