تصویر گروهی از مورچه ها که با استفاده از خود پلی ساخته اند نه تنها به یکی از خبرسازترین تصاویر علمی جهان تبدیل شده بلکه دانشمندان را به فکر فرو برده است که این حشرات پیچیده تر از تصورات قبلی هستند.


به گزارش خبرگزاری مهر، در این تصویر گروهی از مورچه های متعلق به گونه Eciton hamatum، پل زنده ای متشکل از خود ساخته اند که سایر مورچه های همنوعشان می توانند به راحتی از روی آن عبور کنند.

اکنون دانشمندان دانشگاه پرینستون و انستیتو فناوری نیوجرسی گزارشی منتشر کرده اند که برای نخستین بار نشان می دهد این حشرات پیچیده تر از آن چیزی هستند که تاکنون تصور می شده است.

آنها در این گزارش به این واقعیت اشاره کرده اند که مورچه ها سطحی از هوش جمعی را به نمایش می گذارند که می توان از آن به عنوان دریچه ای جدید به سوی بررسی رفتار حیوانات استفاده کرد.
همچنین می توان از شناختی که از این راه به دست می آید برای طراحی و ساخت روباتهایی بهره گرفت که قابلیت همکاری در بین خود را داشته و حتی یک تیم را تشکیل دهند.

تحقیقات این دانشمندان گویای آن است که مورچه های
Eciton hamatum بدون آنکه فرمانی از فرمانده خود دریافت کنند به محض رسیدن به شکافهایی که امکان عبور از آنها وجود ندارد، به طور خودکار وارد عمل شده و پلهای زنده ای می سازند.

مطالعه مربوط به این مورچه ها که در نشریه پیشرفتهای آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شده نشان از آن دارد که با خلق چنین پلهای زنده ای، سایر مورچه هایی که از جمع آوری غذا و حمل شکار باز می گردند می توانند به راحتی از روی آن تردد کنند.